Klachtenregeling

Medihz werkt met zelfstandigen die voldoen aan alle belangrijke wetten en kwaliteitseisen. Ieder is aangesloten bij een geschillenregeling zoals de wet WKKGZ voorschrijft. Met de huisartsen hebben we afgesproken dat, indien er klachten zijn, deze klachten bij de huisarts kenbaar worden gemaakt, en dat als het over de kwaliteit van de invulling door de praktijkondersteuner gaat, de geschillenregeling van de betreffende zorgverlener. Onderstaand vindt u deze geschillenregeling.

Tia Roordink:
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Ria Postma:

Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Maarten Steverink:
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Vera Warmelink
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home

Mary Marijnissen
Aangesloten bij een geschillencommissie van de Zorgprofessional:
https://www. dezorgprofessional.nl/ geschilleninstantie/home


Privacy

Protocol Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) Medihz

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan.

Maatschap Medihz heeft besloten dat de aangesloten zelfstandigen tenminste aan de kwaliteitscriteria van Medihz moeten doen, dat zijn eisen die verder gaan dan de wettelijke vereisten. Dit document behandelt de eisen waaraan zelfstandig zorgverleners, facturerend via Medihz moeten voldoen. Door zich aan de onderstaande regels en afspraken te conformeren voldoen de aangesloten zelfstandige POH-GGZ professionals aan de eisen die de AVG stelt. Daarnaast voldoen zij aan de eisen en criteria van de afspraken van de verwijzend huisarts, immers, de POH-GGZ is onderdeel van die huisartsenzorg.
==============================================================

Register van Gegevensverwerking:
Aangesloten hulpverleners van Medihz verzamelen en registreren zo min mogelijk gegevens van hun patiënten/cliënten die bij hen in behandeling zijn. Er worden geen gegevens bewerkt.

Overzicht gegevensverzameling:
1) We verzamelen naam, geboortedatum, telefoonnummer en indien nodig emailadres van verwezen patiënten, eventueel aangevuld met adres als dat relevant is i.v.m. huisbezoeken (NAW gegevens tbv agendaplanning).
2) Deze gegevens worden genoteerd in de papieren of digitale agenda van de betreffende zorgverlener. Ze worden aan niemand verstrekt en worden in gesloten kast of achter adequate wachtwoorden op de PC beschermd tegen inzage door derden.
3) Bijzondere gegevens (over gezondheid en functioneren) worden opgeslagen in het huisartsenregistratiesysteem (HIS) en vallen onder de AVG-protocollen van de huisarts.
4) Gespreksnotities / werkaantekeningen zijn informeel en worden via een
papiervernietiger binnen drie maanden na het afsluiten van het contact afgevoerd.
5) Er zijn 2 uitzonderingen:
A: in geval van een incident (zie de documenten daarover) worden aan NAW
gegevens ook inhoudelijke zorggegevens gekoppeld in het beveiligde incidentenregister van Medihz; conform de wettelijke vereisten. Conform de wet AVG is dit toegestaan (want we verlenen gezondheidskundige diensten) en conform de wet WKKGZ is dit verplicht.
B: in geval de wetgeving dit vereist (meldplicht Meldcode, IGZ meldingen en andere wettelijk verplichte regelingen) zullen NAW gegevens op schrift worden verstrekt conform de wetgeving, aanvullende gegevens komen uit het huisartsinformatie-systeem (HIS). Dit gebeurt na een zorgvuldigheidscheck met collega en verwijzend huisarts; registratie hiervan vindt plaats binnen het HIS en valt dus niet onder de gegevensverzameling van de POH-GGZ. Deze gegevens moeten dan wel worden verstrekt maar niet buiten het HIS opgeslagen.
6) Gegevens in digitale instrumenten (het gebruik van de 4DKL, BDI, MyOutcomes) worden geanonimiseerd opgeslagen, niet herleidbaar voor derden naar personen.
7) Naam en mailadres van de patiënten/cliënten worden opgeslagen voor het starten van een behandeling via Minddistrict, gegevens die gebruikt worden voor een digitale (volgens Nederlandse wetgeving adequaat afgeschermde) behandelomgeving. Er worden geen andere gegevens digitaal opgeslagen. Deze gegevens worden niet verwerkt in een of andere vorm.

Er is geen functionaris gegevensverwerking nodig omdat huisartsenzorg niet gezien wordt als grootschalige gegevensverwerking en er worden geen (conform de AVG) gegevens opgeslagen. Er is geen sprake van gegevensbewerking of gegevensverwerking anders dan voor agendagebruik en derhalve is een data protection impact assessment (DPIA) niet nodig. Privacy per default is standaard bij alle gebruikte digitale instrumenten, omdat geen personalia worden gekoppeld aan screening, testen en dergelijke. Conform wettelijke vereisten wordt de agenda 15 jaar bewaard (als onderdeel van de bedrijfsadministratie) en het incidentenregister conform protocol 5 jaar (waarbij na intercollegiale bespreking van het betreffende incident de personalia zullen worden verwijderd.)

Aangesloten zelfstandigen vragen geen toestemming voor registreren van agenda-gegevens omdat die minimaal noodzakelijk zijn voor adequate praktijkvoering en deze gegevens geen bijzondere persoonsgegevens betreffen. Het zou een te ver doorgevoerde bureaucratisering betekenen. Patiënten/cliënten stemmen in met de verwijzing van de huisarts, snappen welke
gegevens en waarom deze gevraagd worden en hebben hun toestemming gegeven voor het registreren van de gegevens, nodig voor adequate huisartsenzorg waar de POH-GGZ onderdeel van is.